معامله در فارکس در ایران


مقدمه‌ای بر روش تحلیل سنتیمنتال

مقدمه‌ای بر روش تحلیل سنتیمنتال

ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﻨﻲﺻﺪر در ﻃﻮل اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻴﺎن درﺑﺎره آن ﺛﺎﻧﻴﻪﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﺳـﺖ ﻛﻮﺷﺸﻲ روش تحلیل نمودار عمق بازار اﺳﺖ ﻧﺎﻓﺮﺟﺎم ﺑﺮاي در روش معامله در بازار آتی ﻗﺎﻟﺐ رﻳﺨﺘﻦ آن اﺣﺴﺎس درﺣﺼﺎر ﺗﻨـﮓ و ﺗـﺎر ...

مزایای ترید در سطح جهانی

مزایای ترید در سطح جهانی

روزهای مانده در درویدا را با آرزوی بازگشتن به شهر سپری میکرد. توییتر از روز جمعه نوامبر هزاران کارمند خود را اخراج کرد. دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﺎرﺳﻞ ﭘﺮوﺳﺖ و ﺧﻴﻠﻲ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ آن را ...

تحلیل فنی نمودار

تحلیل فنی نمودار

این فرآیند تمرکززدایی یکی از مهم ترین ویژگی های شبکه بیت کوین در نظر گرفته می شود چراکه هیچ نهاد متمرکزی شبکه بیت کوین را کنترل نمی کند. پروژهی صرافی غیرمتمرکز Balancer در ماه ...

نحوه تشکیل سبد سهام

نحوه تشکیل سبد سهام

62841 ایران تمرکز توالی روز بارش ضریب تغییرات ناحیه بندی امید مفاخری std_mafakheri khu. علاوه بر امکانات خوب گرویتی فرمز تیم ما این افزونه را با 18 فرم آماده در اختیار شما قرار ...

اسکالپ فارکس

اسکالپ فارکس

نشانگر MACD امکان پیش بینی احتمال برگشت روند و قدرت آن را فراهم می کند. به طور کلی ما 3 مدل اندیکاتور میانگین متحرک در اختیار داریم که عبارت اند از. بـه گفتـه عمـر الغبـره وزیـر ...